مدرس: استاد هره حاسبی

درس: شناخت غلات و صنایع وابسته

کد درس 15878

رشته: فناوری صنایع آرد


[responsive-flipbook id=”act_mag”]