باسلام.دانشجویان مقطع کارشناسی تنها این جزوه را جهت امتحان مطالعه فرمایند. بخش عمده ای از سوالات