درس: شیمی آلی (فصل اول تا هفتم)

مدرس: استاد کیانا خلیفه زاده

رشته: رشته صنایع شیمیایی

مقطع: کارشناسی