فصل اول و دوم

درس: شیمی تجزیه

مدرس: دکتر آقامیری

رشته ها :کاردانی ارد ، کاردانی شیمی آزمایشگاهی ، کارشناسی HSE