درس: شیمی پیش دانشگاهی

مدرس: استاد نرگس گدازنده‌ها

مقطع: کاردانی ناپیوسته

Private File - Access Forbidden