مدرس: استاد ماندانا آثار

مقطع: کارشناسی

رشته: صنایع شیمیایی

جزوه درس صنایع شیمیایی