طراحی راکتورهای شیمیایی

مدرس: استاد کمایی

رشته: صنایع شیمیایی

مقطع: کارشناسی