نام مدرس: محمد مجتبی سلیمان فلاح

نام درس : فراوری مواد غذایی

توضیحات: خلاصه ای از این کتاب جزوه درس فراوری مواد غذایی می باشد.