مدرس: استاد شهسواری

درس: فنون فروش

مقطع: کاردانی

رشته: بازاریابی

Private File - Access Forbidden