مدرس: استاد محمد حسین مجتهدی

درس: ماشین جریان مستقیم و مخصوص 

مقطع: کاردانی

رشته: برق صنعتی