درس: مباني سازمان و مديريت 

مدرس: استاد سید محسن قریشی