درس: مبانی اقتصاد و کارآفرینی

مدرس: استاد عباس زاده