کد درس : 22243 و 24564

درس: مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

مقطع و رشته : کاردانی فنی برق صنعتی

مدرس: استاد مصطفی عبدالهی دهکی

فایل : راهنمای دانشجویان

 فایل : سرفصل مصوب درس

Private File - Access Forbidden

کتاب مرجع

Private File - Access Forbidden