جلسه اول تا هفتم

مدرس: استاد زینب پاکباز

درس: محاسبات عددی

کد درس ۲۴۹۹۴

گروه درس ۹۷۲

رشته: مهندسی فناوری صنایع شیمیایی

مقطع: کارشناسی

Private File - Access Forbidden Private File - Access Forbidden