بخش 3

درس: مدارهای الکتریکی

مدرس: استاد هوشمندان

مقطع: کاردانی

رشته: فنی برق صنعتی