فیلم مراحل ساخت مدار مجتمع

درس: مدار مجتمع خطی

رشته: کارشناسی مهندسی الکترونیک صنعتی

مدرس: استاد تعاونی