مدرس: استاد سلیمه قاسمی

درس: مدیریت بحران

مقطع تحصیلی: کاردانی

Private File - Access Forbidden

جزوه اول

Private File - Access Forbidden