مدرس: استاد سلیمه قاسمی

درس: مدیریت بحران

مقطع تحصیلی: کاردانی

جزوه اول