مدرس: استاد محمد حسن سلمانی

درس: مدیریت تولید

مقطع: کاردانی

رشته: حسابداری