درس: مدیریت تولید و عملیات

مقطع: کارشناسی

مدرس: استاد حسینیان