درس: مدیریت عمومی

مدرس: استاد آرزو زمزم

کد درس :25724

رشته: مدیریت سرپرستی