درس: مدیریت عمومی با تکیه بر ایمنی

رشته: HSE

مقطع: کارشناسی

مدرس: استاد دکتر سقط فروش