مدرس: مدیریت فناوری در شرکت های دانش بنیان

مدرس: استاد استاد عباس زاده