درس: مدیریت منابع انسانی

مدرس:استاد محمد حسن سلمانی

رشته: کارشناسی – حسابداری