درس: مستند سازی

مدرس: استاد محمد حسن سلمانی

رشته: مدیریت سرپرستی-بازاریابی

مقطع کاردانی