درس: مشتری مداری

مقطع: کاردانی

مدرس: استاد حسینیان