مدرس: استاد سمیه نیکو

درس: منابع آلوده کننده های خاک

رشته: مهندسی فناوری محیط زیست

مقطع: کارشناسی