مدرس: استاد محمد حسین مجتهدی

درس: منابع تغذیه

مقطع:کارشناسی

رشته: الکترونیک صنعتی