درس: مکانیک سیالات

مدرس: استاد علیرضا نوروزی

رشته: مکانیک تاسیسات حرارتی و برودتی

مقطع: کارشناسی

Private File - Access Forbidden Private File - Access Forbidden