مدرس : استاد محمد مجتبی سلیمان فلاح

درس : میکروبیولوژی عمومی