درس: میکروبیولوژی عمومی

مدرس: دکتر خاطره کبیری

مقطع: کاردانی فنی

رشته: شیمی آزمایشگاهی