درس:میکروبیولوژی مواد غذایی

مدرس: دکتر خاطره کبیری

رشته: مهندسی فناوری صنایع غذایی