درس: نرم افزارهای حسابداری پیشرفته

مدرس: استاد حسین ابادی