درس: پژوهش بازارپسند

رشته تحصیلی: مدیریت تجاری سازی

مدرس: استاد آرزو زمزم