کد درس : 19876

عنوان درس: کاربرد فناوری اطلاعات

مقطع: کاردانی مهارت مشترک

مدرس: استاد مصطفی عبدالهی دهکی

فایل : تصویر کتاب مرجع

فایل : سرفصل مصوب درس

Private File - Access Forbidden