مدرس: استاد محمد مهدی پناهی

درس: کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

این کتاب برای درس کاربرد فناوری معرفی شده است و دانشجویان با توجه به هماهنگ بودن امتحان این درس با سایر واحد ها باید آن را از کتاب فروشی های معتبر تهیه نمایند.

Private File - Access Forbidden