کد درس : 19930

درس: کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سلامت

رشته : کاردانی ایمنی کار و حفاظت

مدرس: استاد مصطفی عبدالهی دهکی

فایل : راهنمای دانشجویان

فایل : تحقیقاتی – سیستمهای اطلاعات بیمارستانى

Private File - Access Forbidden

فایل : تحقیقاتی – عوامل پیش برنده و چالش هاي فرا روي سلامت الکترونیکی

Private File - Access Forbidden

فایل: جلد کتاب سیستم های اطلاعات سلامت الکترونیک

فایل : سرفصل مصوب درس

Private File - Access Forbidden

فایل : کتاب مرجع

Private File - Access Forbidden