مدرس: استاد محمد مهدی پناهی

درس: کاربرد کامپیوتر در حسابداری

فصل های 3 و 4 برای امتحان مطالعه شوند.