درس: کارگاه سیم پیچی

مدرس: استاد هوشمندان

مقطع: کاردانی

رشته: فنی برق صنعتی