درس: کار آفرینی

مدرس: استاد محمد حسن سلمانی

رشته: حسابداری صنعتی

مقطع: کاردانی