درس: کنترل فرایندها

مدرس: استاد کمایی

رشته: صنایع شیمیایی

مقطع: کارشناسی