اصول نمونه برداری مواد غذایی

کتاب اصول نمونه برداری

کنترل کیفیت مواد غذایی

مدرس نفیسه روانفر

رشته کاردانی ناپیوسته فنی

توضیحات: کتاب را تهیه و مطالعه کنند.