کتاب برچسب گذاری مواد غذایی و کتاب بسته بندی مواد غذایی

واحد: کنترل کیفیت مواد غذایی

مدرس: استاد نفیسه روانفر

از کتاب برچسب گذاری مواد غذایی فصل اول و دوم و فصل چهارم مطالعه شود.

از کتاب بسته بندی مواد غذایی فصول اول و دوم مطالعه شود.

جزوه کامل طبق سرفصل درس ارائه شئه است.

درس: بسته بندی و برچسب گذاری مواد غذایی

رشته: کاردانی ناپیوسته

کتاب اصول بسته بندی مواد غذایی
اصول برچسب گذاری مواد غذایی