مدرس: محمدتقی مهرپرور

درس: زبان عمومی

توضیحات: سلام. فايل pdf پيوست آخرين فايل مربوط به فرآيند خود آموزی درسهای انتخابی زبان عمومی ترم جاری می باشد که تعداد کل فايلهای لازم برای اين منظور راکه دانشجويان بتوانند بدون نياز به دسترسی به کتاب و يا مدرس ، در شريط موجود، در منزل درسهای 4 گانه را به صورت خودآموز ياد بگيرند حد اقل به 22 فايل می رساندکه يکی دو فايل آن تکراری می باشد. با تشکر از دست اندر کاران طراحی سامانه و مديريت آن و تمامی مقامات و دست اندر کاران در امر آموزش و اميد به موفقيت دانشجويان عزيز.

Private File - Access Forbidden